Information til nye og gamle beboere

Hensigten med dette værk er at give nye såvel som gamle beboere i Antaresvænget et lille og overskueligt opslagsværk med de praktiske informationer, som vi alle har brug for fra tid til anden.

Det er imidlertid vigtigt at se dette værk i sammenhæng med foreningens vedtægter.

Kom gerne til bestyrelsen, hvis du synes, der mangler oplysninger eller hvis nogle oplysninger med fordel kunne ændres/udbygges.

Affaldssortering Grundejerforening Radiatorers indstilling
Antenneforening Hegnsregler Redskabsskur
Bestyrelse Hjemmeside Salg af bolig
Carporte Husdyr Storskrald
Flag Internet Tørretumbler
Forsikring Miljødag Vandvarmer
Fælleshus Navneskilte Vedligeholdelse
Fælleshusudvalg Nøgler Vedligeholdelseskonsulent
Generalforsamling Parkering

Affaldssortering arrow-up

Den enkelte husstand har et affaldsstativ, som indeholder en sæk til restaffald og 4 kassetter til papir, plast, metal og glas. Derudover er der en rød kasse til farligt affald. Ved siden af vores fælles skur, står der en container til pap og en til papir.

Haveaffald og affald der ikke kan være i stativet, kan afleveres  alle ugens dage på genbrugspladsen i Rimbuen.

Vi skal i øvrigt henstille til at man ikke bruger affaldsstativet ved fælleshuset til at smide sit eget affald i. Det er ikke sjovt at leje fælleshuset, og så opdage at man ikke kan komme af med affald fordi skraldeposerne udenfor, allerede er fyldt op.

Hvis du vil vide mere om affaldssortering, kan du på Albertslund Kommunes hjemmeside: www.albertslund.dk downloade en affaldshåndbog for husstande i boligområder med egen containerplads.

Antenneforening arrow-up

Antenneforeningen består af de tre boligafsnit på Damgårdslunden (Gårdene, Buerne og Vængerne). Antenneforeningen er tilsluttet via YouSee, og der er mulighed for at vælge imellem lille, mellem eller stor pakke. Såfremt man ikke ønsker den pakke, der allerede forefindes i den nye bolig skal man kontakte YouSee direkte.

Antenneforeningens hjemmeside har adressen: www.damgaardslunden.dk.

Bestyrelse arrow-up

Bestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden. Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til et af medlemmerne.

Sager, der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem. De vil så blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Carporte arrow-up

Foreningens carporte udlejes til beboerne for 100 kr. pr. måned. En carport følger imidlertid ikke automatisk med ved køb af en andelsbolig men gives derimod videre til den næste bolig på ventelisten til carporte.

Man kan komme på venteliste til en carport ved at udfylde ansøgning til carportventeliste og aflevere den til bestyreren af foreningens carporte.

Intern bytning af carporte er tilladt, såfremt skriftlig meddelelse gives til bestyreren af foreningens carporte.

Flag arrow-up

Foreningen har flagstang og flag hertil. Flaget opbevares i rummet under trappen i fælleshuset.

Forsikring arrow-up

Foreningen er forsikret mod brand, råd-/svamp, skader på glas og kumme, skjulte rør, arbejdsskader og bestyrelsesansvar.

Skulle du få behov for disse forsikringer bedes du henvende dig til den forsikringsansvarlige.

Fælleshus arrow-up

Foreningens fælleshus er til fri afbenyttelse. Hvis man ønsker at benytte lokalerne til private arrangementer, skal fælleshuset reserveres og der betales et beløb herfor.

For så vidt angår udlejning af fælleshuset til private arrangementer foreligger der et selvstændigt regelsæt.

Fælleshusudvalg arrow-up

Fælleshusudvalget er et åbent udvalg. Alle beboere er med andre ord velkomne til at deltage eller komme med gode idéer. Udvalgets opgave er at stå for indretning og drift af fælleshuset samt tage initiativ til større arrangementer af forskellig art. Fælleshusudvalget fremkommer selv med forslag til budget for nyanskaffelser mv. Dette budget behandles på den årlige generalforsamling.

Udvalget assisterer sammen med Vedligeholdelseskonsulenten bestyrelsen i afholdelse af de tilbagevendende miljødage. Aktuelle medlemmer af udvalget.

Generalforsamling arrow-up

Der afholdes generalforsamling i april måned. Godkendelse af foreningens årlige regnskab og budget, forslag til diverse anskaffelser og aktiviteter samt valg til bestyrelsen udgør de væsentligste punkter på generalforsamlingens dagsorden.

Grundejerforening arrow-up

Foreningen er medlem af Grundejerforeningen Vængerne. Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af de fælles arealer mellem vængerne, herunder også beslutninger vedrørende anlæg af nye lege- og fritidsfaciliteter.

Et medlem af Antaresvængets bestyrelse indgår i grundejerforeningens arbejde, hvortil kommer at Antaresvængets generalforsamling vælger en suppleant hertil. Ønskes der nærmere information om grundejerforeningens aktiviteter kan bestyrelsens repræsentant i grundejerforeningen kontaktes.

Hegnsregler arrow-up

I overensstemmelse med den gældende lokalplan (22.3) er der visse begrænsninger, hvad angår hegn mod fællesarealer, stier og mellem de enkelte parceller.

Hjemmeside arrow-up

Foreningen har deres egen hjemmeside med adressen: www.ab-antares.dk.

Husdyr arrow-up

Det er tilladt at have et husdyr i det omfang det ikke generer andre beboere.

Se Antaresvængets husorden for nærmere information herom.

Internet arrow-up

Vi får vores fjernsynssignal via YouSee og denne vej igennem har man mulighed for at komme på internettet med Webspeed. Dette foregår via YouSee og den enkelte beboer. Andelsboligforeningen har intet med det at gøre. Hvis man ikke vil benytte sig af Webspeed, er der frit valg på alle hylder i den store internet-jungle.

Miljødag arrow-up

Foreningen afholder en miljødag 1-2 gange årligt, med det formål at udføre ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på fællesarealerne. De afholdes normalt i maj og september/oktober.

På miljødagen forventes alle at deltage. Har man ikke mulighed for at komme på selve dagen, kan man bede om at få en opgave man kan løse ved førstkommende lejlighed.

Navneskilte arrow-up

Skilte, der passer til holderen ved hoveddøren, kan købes hos:

Team Produktion, tlf.: 7550 2899, www.teamproduction.dk

Skiltetypen man skal bestille hedder F1.

Af hensyn til helhedsindtrykket bør man anvende denne leverandør til navneskiltet og afstå fra at bruge f.eks. Dymo-strimler.

Nøgler arrow-up

Ekstra nøgler kan købes hos autoriserede RUKO-låsesmede.

Parkering arrow-up

Parkering må kun finde sted på de afmærkede pladser. Varevogne og campingvogne skal parkeres på de flisebelagte p-pladser på græsarealet ved siden af carportene.

Det er strengt forbudt at parkere foran bommen på den med gult afmærkede plads, da det er vores brandvej og forbeholdt udrykningskøretøjer.

Radiatorers indstilling arrow-up

Når radiatorer skal være lukkede igennem længere tid tilrådes det, at man ikke lukker termostaten stramt til, da ventilen så kan sætte sig fast i lukket tilstand. Man skal blot skrue ned, indtil pilen står udfor “*” mærket.

For at få så god en udnyttelse som muligt af den tilførte varme, bør alle radiatorernes termostater have samme indstilling. Den ideelle indstilling vil vise sig ved at temperaturen på radiatoren er væsentlig lavere forneden end foroven. Hvis der i et rum (f.eks. soveværelse) ønskes en anden temperatur, bør døren hertil holdes lukket.

Redskabsskur arrow-up

Overfor grillen ved fælleshuset, i skuret til venstre, har foreningen et fælles redskabsskur, hvori der befinder sig diverse haveredskaber til fri afbenyttelse.

Redskaberne returneres naturligvis umiddelbart efter anvendelse i rengjort stand.

Hvis noget skulle gå i stykker, eller hvis du opdager at noget står i skuret og ikke virker, skal du give besked til bestyrelsen, så vi kan få det lavet.

Salg af bolig arrow-up

I forbindelse med salg af en andelsbolig er der fastlagt en procedure, som involverer sælger, køber og DEAS. Hvis du vil sælge, så tag kontakt til et medlem af bestyrelsen.

Storskrald arrow-up

Bortskafning af storskrald er beboernes eget ansvar. Genbrugspladsen Rimbuen 47 kan anvendes til aflevering af storskrald og haveaffald alle ugens dage. Husk dog fortsat at jord ikke deponeres her.

Der er også mulighed for at benytte Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44.

Tørretumbler arrow-up

I fælleshuset er der en stor tørretumbler, der kan benyttes af alle.

Poletter til tumbleren kan købes her. Der gøres opmærksom på, at mindstekøb er kr. 10,00 (3 poletter) og maksimalkøb er kr. 50,00 (15 poletter).

Vandvarmer arrow-up

Varmt vand (både brugsvand og til opvarmning af boligerne) kommer fra kommunens fjernvarmesystem.

Til hver enkelt bolig er der en såkaldt varmeveksler (inde i den store hvide kasse, der står i bryggers/badeværelse), hvor fjernvarmevandet ledes til radiatorer samt opvarmer det varme brugsvand. I forbindelse med varmeveksleren findes målerne for vand og varme, hovedhanen for vandtilførsel og termostat til regulering af vandets temperatur. Hvis der er gentagne problemer med trykket på det varme vand eller større svingninger i vandets temperatur er der formentlig behov for service. I givet fald skal du henvende dig til vedligeholdelseskonsulenten.

Såfremt man kontakter et VVS firma uden først at have henvendt sig til vedligeholdelseskonsulenten, er det udførte arbejde for egen regning.

Vedligeholdelse arrow-up

Den indvendige vedligeholdelse – bortset fra termoruder og varmeveksler påhviler naturligvis de enkelte andelshavere. Se endvidere vedtægterne. Foreningen står for den udvendige vedligeholdelse.

Vi har ansat en gartner til at sørge for at græs og hække bliver slået og klippet på fællesarealerne. Der er opsat en plan i fælleshuset, der viser, hvad vi betaler gartneren for. Hvad der er derudover, påhviler den enkelte at holde.

Vedligeholdelseskonsulent arrow-up

Konsulentens opgave er at overvåge foreningens vedligeholdelsesmæssige standard samt, i henhold til den foreliggende vedligeholdelsesplan, at tage initiativ til vedligeholdelsesarbejder.

Vedligeholdelseskonsulenten er ikke foreningens pedel.

Den aktuelle konsulent kan findes her.

Lukket for kommentarer.