Regler for leje af fælleshuset

fælleshus

Retningslinier vedrørende brug af fælleshus

Fælleshusets formål er dels at være møde- og aktivitetssted for foreningens medlemmer, dels at fungere som selskabslokale for beboerne med familie og venner.

Brug af fælleshuset uden forudgående reservation

Hver husstand har en nøgle til fælleshuset. Alle beboere er velkomne til frit at benytte fælleshuset. Til private arrangementer skal huset dog lejes – se under reservation nedenfor. Såfremt fælleshuset ikke er udlejet, har alle lige adgang til at benytte dette. Når fælleshuset er udlejet til en andelshavers private arrangement, er der stadig adgang til værkstedet samt tørretumbleren. Det henstilles dog, at man i sådanne tilfælde tager mest muligt hensyn til arrangementet. Efter endt brug stilles møblerne på plads som anvist på opslagstavlen. Der skal ryddes op og brugt service vaskes op og sættes på plads. Husk at låse alle døre og slukke alt lys, når huset forlades og efterlad ikke lampen udenfor døren til terrassen tændt. Børn er velkomne, men kun under en voksens ansvar. Udenfor må kun klapborde og klapstole anvendes. Efter brug af huset i foreningens regi, eller ved private arrangementer påhviler det arrangøren at sørge for oprydning/rengøring. Skulle noget af fælleshusets inventar gå i stykker, informeres den ansvarlige for udlejning af fælleshus.

Lån af møbler og service

Fra fælleshuset kan man låne klapborde, klapstole, Trip-Trap stole samt service, men kun til brug i eget hjem. De lånte genstande skal noteres i “LÅNEBOGEN”, som findes på opslagstavlen. Her noteres hus nr., dato for lån og dato for aflevering. Er huset udlejet den dag, man ønsker at låne møbler eller service, skal man hos den, der har lejet huset sikre sig, at tingene er fri til udlån. Skulle lånte genstande gå i stykker, informeres den ansvarlige for udlejning af fælleshus.

Brug af fælleshuset til private arrangementer

Fælleshuset kan reserveres af beboerne til private arrangementer.
Det er en forudsætning, at den beboer, der reserverer huset, deltager i arrangementet.
Støj og andre gener skal holdes indenfor almindelig husorden af hensyn til øvrige beboere.
En opdateret kalender kan findes på hjemmesiden eller kan oplyses ved henvendelse til den ansvarlige for udlejning af fælleshus.
Reservation sker ved henvendelse til den ansvarlige for udlejning af fælleshus.
Fælleshuset kan tidligst reserveres 12 måneder i forvejen.
Fælleshuset udlejes ikke Sct. Hansaften og Nytårsaften af hensyn til evt. fællesarrangementer i foreningen.
Reservation er først gældende, når leje og depositum er betalt.

Leje, depositum og afbestilling

Fælleshuset kan lejes i perioder á 6 timer (06.00-12.00-18.00-24.00-06.00).
Lejen andrager pr. 1.4.2010 100,00 kr. pr. periode. Det er en forudsætning, at lejeren af fælleshuset deltager i arrangementet.
Ved reservation af fælleshuset betales depositum på 400,00 kr. samt leje for det ønskede tidsrum. I dette tidsrum indgår hele den tid, man ønsker huset til rådighed inklusive til forberedelser i fælleshuset før arrangementet og rengøring efter arrangementet.
Udlejning foregår ved henvendelse til udlejer, (Erik nr.33) enten ved mail Bustererik@outlook.com eller kom forbi. Der hænger en grøn kalender ved tørretumbleren hvor I kan se om huset er udlejet.
Afbestilling af reservation skal ske senest 14 dage før reservationsdato. I tilfælde af senere afbestilling tabes det indbetalte depositum.

Aflevering af fælleshuset samt tilbagebetaling af depositum

Rengøring efter et arrangement udføres iht. særlig checkliste, som udleveres af den ansvarlige for udlejning af fælleshus. På denne liste er påført kontrollantens navn og hus nr. Ved lejemålets ophør kontaktes kontrollanten, som snarest forestår kontrol af fælleshuset.
Skulle noget af fælleshusets inventar gå i stykker noteres det på checklisten.
Der må KUN anvendes papirsække ved bortskaffelse af affald. 2 ekstra papirsække forefindes i rummet under trappen, eller kan rekvireres ved henvendelse til den ansvarlige for udlejning. Såfremt man anvender plasticsække, er man selv ansvarlig for bortskaffelse af affaldet, da renovationen ikke medtager plasticsække.
Senest to dage efter arrangementet afregnes endeligt med den ansvarlige for udlejning af fælleshus.
Depositum refunderes, såfremt huset er afleveret rengjort og med inventaret intakt (checkliste underskrevet af kontrollanten).
I tilfælde af mangelfuld rengøring, der ikke udbedres på opfordring af kontrollanten, inddrages depositum. Ligeledes vil forsinket aflevering af fælleshuset udløse betaling af ekstra perioder.

Lukket for kommentarer.